KorJan

Szkoła Podsawowa nr 16, Ruda Śląska
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:93. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:328. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character

Przewodnicz?ca Rady Rodzicw

Pani Monika Zuber

Zast?pca Przewodnicz?cej Rady Rodzicw

Pani Beata Ulbrich

Skarbnik Rady Rodzicw

Pani Justyna Dudziak

Sekretarz Rady Rodzicw

Beata Simon

Komisja rewizyjna:

Pani Katarzyna Szyma?ska

Pani Iwona Lorek

Pobierz: Sprawozdanie z wydatkowania Funduszu Bibliotecznego

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA RADY RODZICW
SZKO?Y PODSTAWOWEJ NR 16
Z DNIA 7.11.2012


Obecno??: 17 osb (rodzice)+ 1 (Pani Anna Sekta-Dyrektor)
Przebieg spotkania:
1. Omwienie w skrcie przez Przewodnicz?c? Rady tematw poruszanych na poprzednim zebraniu.
2. Omwienie przez Pani? Dyrektor Ann? Sekta zaj?? realizowanych w ramach projektu Unijnego Indywidualizacja nauczania.
3. Przeprowadzone zosta?o g?osowanie dotycz?ce przeznaczenia otrzymanej przez szko?? premii z InterRisk tytu?em grupowego ubezpieczenia uczniw. Rada Rodzicw jednog?o?nie zdecydowa?a o przeznaczeniu kwoty 4362 z? na modernizacj? sali komputerowej i sieci internetowej szko?y.
4. Zakomunikowanie przez Pani? Dyrektor utrudnie? zwi?zanych z dowozem dzieci do szko?y w zwi?zku z przebudow? parkingu i zamkni?ciem bramy dojazdowej.
5. Przedstawienie przez Pani? Dyrektor planu dni regionalnych, ktre odb?d? si? 12 grudnia.
6. Omwienie pisma Wychowawcy klasy 4a zwracaj?cego si? z pro?b? o przeznaczenie ?rodkw z bud?etu Rady Rodzicw na zakup rolet okiennych do sali 57. Podj?cie decyzji zosta?o od?o?one do nast?pnego zebrania.
7. Podj?ta zosta?a decyzja, aby w tym roku Miko?ajki ka?da klasa organizowa?a we w?asnym zakresie.
8. Ustalenie terminu nast?pnego spotkania na 9 stycznia 2013 godz. 17.30.

Za??czniki:
1) Lista obecno?ci

Sprawozdanie z zebrania Rady Rodzicw
Szko?y Podstawowej nr 16
z dnia 12.09.2012.

 

Obecno??:

15 osb( rodzice) + 1 (Pani Dyrektor Anna Sekta)
Lista obecno?ci : za??cznik nr.1

Przebieg spotkania:

1. Przywitanie przez Pani? Dyrektor Ann? Sekta zebranych przedstawicieli klasowych.
2. Przedstawienie przez Pani? Justyn? Dudziak sprawozdania finansowego za rok szkolny 2011/2012.
3. Przypomnienie przez Pani? Dyrektor Ann? Sekta zasad wyboru cz?onkw Rady Rodzicw i jej prezydium.
4. Przeprowadzenie prezydium Rady Rodzicw:

Wyniki wyborw:

Przewodnicz?cy: Pani Monika Zuber
wynik g?osowania : jednog?o?nie
Zast?pca: Pani Beata Ulbrich kl.3a
wynik g?osowania: jednog?o?nie
Skarbnik: Pani Justyna Dudziak kl.5a
wynik g?osowania : jednog?o?nie
Sekretarz: Pani Beata Simon kl.1a

Na ka?dym zebraniu sekretarzem zostanie przedstawiciel kolejnej klasy.

5. Wybr komisji rewizyjnej.
W sk?ad komisji rewizyjnej wesz?y:

Pani Katarzyna Szyma?ska kl.4c
Pani Iwona Lorek kl.5b

Wynik g?osowania : jednog?o?nie

6. Przypomnienie zasad po?ytkowania ?rodkw ze sk?adek na Rad? Rodzicw :

a) 50% - wp?yww na potrzeby klasy , w tym :
- 40 z?. na nagrody
- 50 z?. na fundusz ?wietlicowy
b) 50 % - wp?yww na potrzeby szko?y.

7. Przedstawienie przez Pani? Dyrektor zada? szczeg?owych planu profilaktyki.

8. Ustalenie terminu nast?pnego spotkania na 07.11.2012 o godz. 17:30.

Autor: Beata Simon

 

 

Nasza Szko?a

Rodzice-dzieci

Dla Nauczyciela

O stronie

INFORMACJA

UWAGA! To jest archiwum strony korjan.edu.pl (od 2008 - 2013r).

Najlepsza Szko?a!

Sponsorzy

Sponsor sprz?tu sportowego!

Nasza Szko?a :)

sieciaki.pl

Statystyki

Użytkowników : 3
Pozycje : 111
Odsłon : 574567

Polecane

Uwaga! Aby w pe?ni wykorzysta? mo?liwo?ci nowej strony, pobierz nowoczesn? przegl?dark?: