KorJan

Szkoła Podsawowa nr 16, Ruda Śląska
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:93. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:328. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character

W dziale dokumenty do pobrania znajd? Pa?stwo wykaz podr?cznikw dla klas 1-3 oraz 4-6 na rok 2012/2013

Prosimy o zapoznanie si? z w/w dokumentami.

 
wyniki sprawdzianu klas VI 2012
Anna Sekta

Wyniki sprawdzianu klas szstych 2012

kraj
wojewdztwo
szko?a
czytanie
6,25 p.
6,29 p.
6,65 p.
pisanie5,88 p. 5,81 p.6,78 p.
rozumowanie
4,11 p.4,05 p.4,20 p.
korzystanie
z informacji
2,79 p.2,81 p.
3,10 p.
wykorzystywanie
wiedzy w praktyce
3,72 p.3,60 p.3,89 p.
OG?EM 22,75 p.22,56 p.24,61 p.

 

 

 

 

 

 


Wynik szko?y mie?ci si? w sidmym staninie, czyli w strefie wynikw wysokich.

 

 
Ostatnie zebranieRady Rodzicwodb?dzie si?13.06.2012r. o godz. 17.00
Prosimy o obecno??, poniewa? nast?pi podsumowanie roku szkolnego 2011/12i zostan? podj?te wa?ne decyzje w sprawie przysz?ego roku szkolnego.

 
SZE?CIOLATEK W SZKOLE

W zwi?zku z obni?eniem wieku obowi?zku szkolnego Kuratorium O?wiaty w Katowicach utworzy?o stron? www.6latek.pl .

Strona adresowana jest przede wszystkim do rodzicw dzieci sze?cioletnich, ktrzy b?d? podejmowali decyzj? o dalszej edukacji przedszkolnej lub szkolnej swoich dzieci.


 
Mi?dzyszkolny konkurs plastyczny

Rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka

Mi?dzyszkolny konkurs plastyczny dla dzieci
Krl Maciu? I i jego krlestwo

W zwi?zku z og?oszeniem 2012 roku przez Sejm RP Rokiem Janusza Korczaka Szko?a Podstawowa nr 16 im. Janusza Korczaka og?asza konkurs plastyczny pt. Krl Maciu? Ii jego krlestwo.

Celem konkursu jest upowszechnienie postaci i dzie?a Janusza Korczaka, rozbudzenie wyobra?ni plastycznej w?rd dzieci oraz kszta?towanie umiej?tno?ci dobierania r?norodnych materia?w plastycznych.

 

 
Warto by? dobrym!
  • Akcja "Warto By? Dobrym" to najwi?ksza, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreuj?ca u dzieci dobre postawy, ucz?ca poszanowania dla innych ludzi, ich uczu? i praw, a tak?e premiuj?ca zachowania prospo?eczne i wolontariat.
  • Kampania ta realizowana jest w szkole, bo to miejsce najwi?kszej aktywno?ci m?odzie?y, oraz przestrze? gdzie dokonuje si? wymiana pogl?dw o ?wiecie rzeczywistym. To nie tylko miejsce zdobywania wiedzy lecz ?rodowisko gdzie kszta?tuj? si? postawy m?odych ludzi.
  • G?wnym elementem akcji jest konkurs skierowany do uczniw szk? podstawowych, gimnazjw i szk? ponadgimnazjalnych, ktry ka?da szko?a prowadzi samodzielnie na podstawie tych samych zasad i z t? sam? nagrod? g?wn? - rowerem grskim.
  • Akcja wymy?lona i organizowana przez Stowarzyszenie "Przyjazna Szko?a", zosta?a zainicjowana 10 lat temu w ?l?skich szko?ach. W roku szkolnym 2011/2012, wprowadzona zostaje nowa, rozbudowana formu?a i zwi?kszony zasi?g do 1500 placwek, b?d?cych cz?onkami Stowarzyszenia. Daje to grup? 500 000 dzieci i ok 1 000 000 rodzicw.
Wi?cej informacji na:www.wartobycdobrym.pl
 
Bezpieczny Internet

Informacja

W trosce o bezpiecze?stwo dzieci podczas ferii zimowych oraz w zwi?zku ze zbli?aj?cym si? mi?dzynarodowym Dniem Bezpiecznego Internetu w dniu 27 stycznia 2012 r. w naszej szkole zostan? przeprowadzone zaj?cia edukacyjne z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu. Zaj?cia dla uczniw klas II i III przeprowadzone zostan? przez wolontariuszy Fundacji Orange w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki.

 
Konkurs Literacki- Grudzie?

WYNIKI GRUDNIOWEGOKONKURSU LITERACKIEGO

Dzi?kuj? wszystkim uczestnikom za udzia? w grudniowej edycji konkursu.
Zach?cam Was do pisania i nadsy?ania swoich utworw - kolejne nagrody czekaj?!
Wyr?nione teksty mo?na przeczyta? na stronie internetowej naszej szko?y orazna gazetce przy sali nr 10 w budynku przy ul. Obro?cw Westerplatte.

Organizator: Regina Zy?k

 

Nasza Szko?a

Rodzice-dzieci

Dla Nauczyciela

O stronie

INFORMACJA

UWAGA! To jest archiwum strony korjan.edu.pl (od 2008 - 2013r).

Najlepsza Szko?a!

Sponsorzy

Sponsor sprz?tu sportowego!

Nasza Szko?a :)

sieciaki.pl

Statystyki

Użytkowników : 3
Pozycje : 111
Odsłon : 574563

Polecane

Uwaga! Aby w pe?ni wykorzysta? mo?liwo?ci nowej strony, pobierz nowoczesn? przegl?dark?: