KorJan

Szkoła Podsawowa nr 16, Ruda Śląska
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:93. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:328. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character

Regulamin konkursu "Najlepsza klasa" !ZOBACZ!

 
Nowo??! Kalendarz wydarze? szkolnych!

Zapraszamy do korzystania z nowoutworzonego kalendarza wydarze? szkolnych! Znajduj? si? w nim daty wszystkich uroczysto?ci szkolnych, zebra? dla rodzicw, egzaminw itp.

Mamy nadziej?, ?e u?atwi to Pa?stwu organizacj? czasu.

 
Aktualizacja! Nowa Galeria

Zapraszamy do zaktualizowanej galerii zdj??. Albumy zosta?y podzielone na poszczeglne lata (wygodna forma archiwum).

Je?eli posiadaj? Pa?stwo zdj?cia zrobione we w?asnym zakresie, a chcieliby?cie by znalaz?y si? w naszej galerii prosimy o dostarczenie ich do ?wietlicy (Pani Iwona Dubiel).

 
Egzamin gimnazjalny wed?ug nowych zasad

Najbli?szy rok szkolny b?dzie rokiem spokojnej kontynuacji zmian zwi?zanych z wej?ciem w ?ycie nowej podstawy programowej. Dopiero w roku szkolnym 2011/2012 wed?ug nowych zasad zostanie przeprowadzony egzamin gimnazjalny - zapowiedzia?a dzi? (26 sierpnia) minister edukacji narodowej Katarzyna Hall, podczas konferencji zorganizowanej przez Centraln? Komisj? Egzaminacyjn?.

Podczas konferencji nie tylko podsumowane zosta?y wyniki tegorocznego sprawdzianu na zako?czenie szko?y podstawowej, egzaminu w gimnazjach oraz matury, ze szczeglnym uwzgl?dnieniem egzaminu z matematyki. Minister Katarzyna Hall przedstawi?a te? najwa?niejsze zmiany w egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 w zwi?zku z now? podstaw? programow? kszta?cenia oglnego.

 

Nowelizacja rozporz?dzenia

W dniu 9 lutego 2010 r. Rada Ministrw przyj??a rozporz?dzenie zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie realizacji przez Agencj? Rynku Rolnego zada? zwi?zanych z wdro?eniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu Owoce w szkole" w roku szkolnym 2009/2010 (Dz. U. z 2010 r. Nr 25, poz. 127).

 
1. Kryszta? Profilaktyki za wzorcowe systemowe rozwi?zania w profilaktyce szkolnej.
2. Nagroda rzeczowa za prezentacj? multimedialn? obrazuj?c? dzia?alno?? profilaktyczn? szko?y.
3. Wiktoria G?cz z kl. 1b zaj??a III m. w konkursie plastycznym "Moje wspomnienia z wakacji"
4. Liga Szkolna LA - dz. XI m. ch?. XI m.
5. Biegi prze?ajowe - XIII m.
6. Julia Piorun z kl. 6b zdoby?a wyr?nienie w XIV Festiwalu Twrczo?ci Chrze?cija?skiej, w konkursie poetyckim.
7. Julia Piorun z kl. 6b zdoby?a g?wn? nagrod? w miejskim konkursie " Z Piosenk? przez Europ?".
8. Klasa 5b - klasowa grupa teatraln? "Kurtynka" zdoby?a I nagrod? w VI Regionalnych Prezentacjach Teatralnych "?ywoty ?wi?tych i Patronw - w ho?dzie Janowi Paw?owi II" w Psarach.
9. Klasa 5b - klasowa grupa teatralna "Kurtynka" zdoby?a I nagrod? w miejskim konkursie jase?kowym za spektakl "...bo tak trudno by? dobrym za zamkni?tymi drzwiami...."
10. Julia Piorun z kl. 6b zdoby?a g?wn? nagrod? w miejskim konkursie "Nasze kol?dowanie".
11. Kuba Tomecki z kl. 4b zdoby? I m. w Mistrzostwach Rudy ?l?skiej w p?ywaniu na dystansie 25m.
12. Zosia S?del z kl. 4a zdoby?a I m. w Mistrzostwach Rudy ?l?skiej w p?ywaniu na dystansie 25m.
13. Artur Kupis z kl. 6a zdoby? III m. w Mistrzostwach Rudy ?l?skiej w p?ywaniu na dystansie 50m.
14. Natalia Umywalnik z kl. 6a zdoby?a III m. w Mistrzostwach Rudy ?l?skiej w p?ywaniu na dystansie 50m.
15. Ma?gorzata Ficek, Martyna Grysla, Karol Pieter, Jakub S?del z kl. 6b zaj?li II miejsce w Mi?dzyszkolnym Konkursie Ekologicznym "Jak kompleksowo rozwi?za? problem odpadw w naszym mie?cie?"
16. Julia Piorun z kl. 6b zdoby?a I nagrod? w VIII Rudzkim Konkursie Poezji i Piosenki Obcoj?zycznej.
17. Kinga Kandziora z kl. 2a zdoby?a g?wn? nagrod? w Konkursie Eucharystycznym "Jezus naucza o spowiedzi i Eucharystii".
18. Julia Piorun z kl. 6b zaj??a I m. w XX Rudzkim Festiwalu Kultury M?odzie?y Szkolnej w kategorii muzycznej.
19. Milena Jurasik (kl. 3c), Martyna Maruszczyk (kl.2a), Zuzanna Sznura (kl. 2c) zdoby?y indywidualne nagrody w Miejskim Konkursie Plastycznym "?mieciosztuka".
20. Amatorski Teatr "Pierro" zdoby? III m. w XX Rudzkim Festiwalu Kultury M?odzie?y Szkolnej w kategorii teatr.
21. Jakub S?del z kl. 6b zdoby? wyr?nienie w Miejskiej Olimpiadzie Historycznej.
22. Karol Pieter z kl. 6b zdoby? I m. w Miejskiej Olimpiadzie Informatycznej.
23. Karol Pieter z kl. 6b zdoby? wyr?nienie w Miejskiej Olimpiadzie Przyrodniczej.
24. Sebastian Surdel z k. 5c zdoby? I nagrod? , XVII m. w wojewdztwie, II m. w Rudzie ?l?skiej w Oglnopolskim Konkursie Kangur Matematyczny.
25. Przemys?aw Ejdys z kl 3a zdoby? wyr?nienie w Oglnopolskim Konkursie Kangur Matematyczny.
26. Magdalena Borowska z kl. 2c zdoby?a bardzo dobry wynik w Oglnopolskim Konkursie Kangurek Matematyczny.
27. Anna Dudziak z kl. 2a zdoby?a bardzo dobry wynik w Oglnopolskim Konkursie Kangurek Matematyczny.
28. Przemys?aw Ejdys z kl. 3a zaj?? IV m. w Wojewdzkim Konkursie "Mistrz tabliczki mno?enia" w kategorii kl. I - III.
29. Julia Leszczy?ska z kl. 4a zaj??a X m. w Wojewdzkim Konkursie "Mistrz tabliczki mno?enia" w kategorii kl. IV - VI.
30. Wsp?zawodnictwo sportowe szk? podstawowych - IX m. ch?opcw.
31. Wsp?zawodnictwo sportowe szk? podstawowych - XI m. dziewcz?t.
 
Tak brzmi tytu? mi?dzynarodowego projektu promuj?cego poezj? i jej mi?o?nikw. Aby dotrze? do jak najwi?kszej liczby entuzjastw poezji, ju? po raz drugi og?aszany jest konkurs, adresowany do uczniw wszystkich szk? podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce. Honorowy patronat nad konkursem obj?? minister edukacji narodowej.

Mi?dzynarodowy Program Fundacji Evens Poezja ??czy ludzi Mj ulubiony wiersz promuje poezj? i jej mi?o?nikw z wiar?, ?e ich entuzjazmem zara?? si? tysi?ce, je?li nie miliony obywateli Nowej Europy. Obj?ty honorowym patronatem ministra edukacji narodowej Katarzyny Hall oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego program rozpocz?? si? w Polsce w 2006 roku. Planowany jest we Francji, a nast?pnie w Belgii. Program, na ktry sk?adaj? si? kilkuminutowe portrety filmowe osb, ktre prezentuj?c swj ulubiony wiersz opowiadaj? o nim w kontek?cie swojego ?ycia, jest nadawany w TVP2. Ponadto filmy prezentowane s? na specjalnych pokazach i konferencjach. Pokazy odby?y si? ju? w Warszawie, Pary?u, Wenecji, Budapeszcie, Wroc?awiu i Tel Awiwie.
 
Nale?yte miejsce historii w polskiej szkole

Nowa podstawa programowa dba o nale?yte miejsce historii w szkole zapewni?a minister edukacji narodowej Katarzyna Hall podczas dzisiejszych (17 wrze?nia) obrad XVIII Powszechnego Zjazdu Historykw Polskich, ktry odbywa si? Olsztynie.

Minister Katarzyna Hall wzi??a dzi? udzia? w spotkaniu z nauczycielami historii, po?wi?conym nauczaniu tego przedmiotu w zreformowanej szkole. O tym, jak wielk? wag? resort edukacji przyk?ada do nauczania historii, mo?e ?wiadczy? fakt og?oszenia roku szkolnego 2009/2010 Rokiem Historii Najnowszej w edukacji.

 

Nasza Szko?a

Rodzice-dzieci

Dla Nauczyciela

O stronie

INFORMACJA

UWAGA! To jest archiwum strony korjan.edu.pl (od 2008 - 2013r).

Najlepsza Szko?a!

Sponsorzy

Sponsor sprz?tu sportowego!

Nasza Szko?a :)

sieciaki.pl

Statystyki

Użytkowników : 3
Pozycje : 111
Odsłon : 574564

Polecane

Uwaga! Aby w pe?ni wykorzysta? mo?liwo?ci nowej strony, pobierz nowoczesn? przegl?dark?: