KorJan

Szkoła Podsawowa nr 16, Ruda Śląska
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:93. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:328. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
Projekt ekologiczny 2013

"Ziemia opiekuj? si? nami ,wi?c my zaopiekujmy si? Ziemi?"
"Elektroodpady proste zasady"

Termin realizacji - kwiecie? - czerwiec 2013
Grupa docelowa uczniowie klas I IV
Cele projektu:
- rozwijanie ciekawo?ci i zainteresowa? ekologicznych poprzez zach?canie do aktywno?ci badawczej;
- kszta?towanie odpowiedzialno?ci za siebie i innych poprzez praktyczne dzia?anie;
- kszta?towanie przekonania, ?e w?a?ciwe post?powanie z zu?ytym sprz?tem to ochrona ?rodowiska;
- wprowadzenie nowego elementu do kultury szko?y pod nazw? Kultura Mog?.

Harmonogram dzia?a?:

 
WYNIKI KONKURSU FUNENGLISH

Z wielk? przyjemno?ci? zawiadamiam, i? uczennica naszej szko?y Amelia Talarczyk z kl. 4b

zdoby?a I miejsce w Multimedialnym Konkursie Funenglish w kategorii klas 4!!!

G R A T U L U J ?

Wyniki mo?na podejrze? klikaj?c na link obokZWYCI?ZCY

 
Anna Sekta
Zebranie rady rodzicw odb?dzie si? 08 maja 2013r. o godz. 17.30 w budynku szko?y przy ul. Kuku?czej4.
 
Film promuj?cy szko??
Administrator
 
Bezpieczna szko?a - bezpieczny ucze?
Administrator

W roku szkolnym 2012/2013 Szko?a Podstawowa nr 16 uczestniczy?a w oglnopolskim konkursie Bezpieczna Szko?a Bezpieczny ucze? pod has?em: Prawo, Przyja??, Tolerancja. Celem konkursu by?o spopularyzowanie w?rd uczniw w ca?ej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania pa?stwa prawnego i spo?ecze?stwa obywatelskiego, w tym norm wsp??ycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdzia?ania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu spo?ecznego. Rwnocze?nie konkurs s?u?y? podniesieniu poziomu bezpiecze?stwa szk? i uczniw.

 

 
Anna Sekta
W roku szkolnym 2012/2013 kontynuujemy zbirk? surowcw wtrnych: makulatura, puszki aluminiowe, baterie. Surowce przywiezione do szko?y nale?y sk?ada? na portierni w budynku szko?y przy ul. Kuku?czej 4. Makulatura powinna by? zwi?zana w paczkach, a puszki aluminiowe zgniecione w workach. Z dochodu uzyskanego ze sprzeda?y surowcw wtrnych zostan? zakupione nagrody dla uczniw oraz sprz?t sportowy dla szko?y.
 
Anna Sekta

Zapraszamy Rodzicw naszych uczniw do udzia?u w zaj?ciach warsztatach doskonal?cych umiej?tno?ci wychowawcze w ramach "Szko?y dla Rodzicw",wspieraj?cych ich w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dzie?mi. Program przyczynia si? do budowania silnej wi?zi miedzy rodzicami a dzie?mi - najwa?niejszego czynnika chroni?cego dzieci i m?odzie? przed zachowaniami problemowymi. Pierwsze spotkanie odb?dzie si? 19 marca 2013r. o godz. 16.00 w gabinecie pedagoga szkolnego, w budynku szko?y przy ul. Kuku?czej 4.

HARMONOGRAM ZAJ??:

 

 

Od 3 wrze?nia br. w 24 szko?ach podstawowych i szko?ach podstawowych specjalnych w Rudzie ?l?skiej rozpocznie si? rekrutacja w?rd uczniw klas I-III do zaj?? dydaktyczno wyrwnawczych, specjalistycznych oraz rozwijaj?cych zainteresowania uczniw uzdolnionych wramach projektu systemowego pn. Dzieci nasz? przysz?o?ci? Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniw klas I-III 24 szk? podstawowych w Rudzie ?l?skiej.

 

Nasza Szko?a

Rodzice-dzieci

Dla Nauczyciela

O stronie

INFORMACJA

UWAGA! To jest archiwum strony korjan.edu.pl (od 2008 - 2013r).

Najlepsza Szko?a!

Sponsorzy

Sponsor sprz?tu sportowego!

Nasza Szko?a :)

sieciaki.pl

Statystyki

Użytkowników : 3
Pozycje : 111
Odsłon : 574567

Polecane

Uwaga! Aby w pe?ni wykorzysta? mo?liwo?ci nowej strony, pobierz nowoczesn? przegl?dark?: